Klubbens vedtægter

1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Palnatoke, Kolding Bueskytteklub, stiftet den 22. juni 2001. Foreningens hjemsted er formandens adresse.
2 Foreningens formål
Foreningen har til formål at drive bueskydning som idræt og anden kulturel virke. Derudover ønsker foreningen at bidrage til at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
3 Optagelse af medlemmer
Alle der har interesse for bueskydning og som vedkender sig nærværende vedtægter.
4 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes primært af generalforsamlingen, men kan under ekstraordinære omstændigheder justeres af bestyrelsen, hvis denne skønner, at der er akut behov for at bringe overensstemmelse mellem faste udgifter og – indtægter. Justeringen skal varsles med mindst 30 dage inden forfaldsdag.

Kontingent betales halvårligt forud med forfald 1.4 og 1.10.

Der kan udnævnes æresmedlemmer, som bliver fritaget for kontingent. Æresmedlemmer kan være personer der yder væsentlig økonomisk – eller indsatsmæssig bidrag til klubben. Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen.

5 Eksklusion

Når et medlem er kommet i et kvartårlig restance eller pådraget sig anden urimelig/forfalden gæld til foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende med 8 dages varsel.

Den, der på grund af gæld til foreningen bliver udelukket, må for på ny at blive medlem betale sin gæld til foreningen. Ved særlige forhold (sygdom og lignende) kan der af bestyrelsen gives dispensation.

Ved udmeldelse skal al gæld til foreningen være betalt. Betalt kontingent refunderes ikke.

Ved udelukkelse vil medlemmet blive indberettet til forbundet, hvilket bevirker at medlemmet ikke kan deltage i stævner under forbundet.

6 Foreningens bestyrelse

Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af fem personer (formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer). Formanden og kassereren vælges på den ordinære generalforsamling. Valget af formanden og kassereren gælder for to år af gangen, således at formanden er på valg i ulige år, og kassereren er på valg i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen, således er to på valg i lige år, og en er på valg i ulige år (første gang afgøres hvem, der er på valg hvornår ved lodtrækning). Genvalg kan finde sted for alle bestyrelsesmedlemmer i det omfang det ønskes. Der vælges hvert år på generalforsamlingen to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand. Bestyrelsens beslutninger sker ved flertalsafgørelser. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved et medlemsantal på 15 personer eller derover, består bestyrelsen af 5 personer (formand, kasserer og 3 menige medlemmer).

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer heriblandt formanden eller kassereren er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, subsidiært kassererens stemme afgørende.

Stk. 2 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov dog mindst 4 gange årligt eller når ¼ af medlemmerne skønner der er behov derfor.

Stk. 3 Der skal føres protokol over alle generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og større begivenheder inden for foreningen.

7 Regnskab og revision

Regnskabsåret går fra 1.4. – 31.3. Kassereren skal inden 14 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og status pr. 31. marts til revisorerne. Regnskabet forsynes med revisorpåtegninger og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Der vælges 1 revisor for en 2 årig periode af gangen. Hvis det er muligt at finde 2 revisorer er dette at foretrække, men de afgår så skiftevis. Første gang ved lodtrækning.

8 Generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, disse love foreskriver, øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen holdes senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning og indvarsles med mindst 14 dages varsel ved opslag i foreningen og ved skriftlig indkaldelse af medlemmerne via e-mail eller almindelig post, hvis e-mail ikke er mulig.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har kun aktive medlemmer, der ikke er i restance. For medlemmer under 18 år gælder, at forældre har en stemme pr. familie.
Valgbar til bestyrelsen er en hver person med interesse for Palnatoke Kolding Bueskytteklub som på valgtidspunktet er fyldt 16.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Fastsættelse af kontingent for medlemmer
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand/kasserer
 • Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen
 • Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt
9 Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.

Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal vedlægges motiveret dagsorden, og andre sager kan ikke optages på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.

10 Ændring af foreningens vedtægter

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er herfor.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage og med 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, og hvis 3/4 af stemmerne da også er for ændringen er denne vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

11 Hæftelser
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, herfor hæfter alene foreningens respektive formue.
12 Tegning

Foreningen forpligter ved underskrift af formand eller kasserer.

Formanden kan give kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgåede forpligtelser.

13 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær general-forsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt, og til forslagets vedtagelse kræves 5/6 stemmeflertal. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen da kan træffes af ovennævnte stemmeflertal uanset antal fremmødte stemmer.

I tilfælde af opløsning sælges alt materiale og beløbet skænkes sammen med eventuel kontanter til velgørende formål for børn og unge i Kolding Kommune.

Fotos venligt udlånt af ekfoto.dk